Gezondheid

Home Gezondheid

5g & gezondheid

Op de high-tech campus in eindhoven openden eind januari 2020 de deuren van de 5g hub. Sommige mensen maken zich zorgen over het effect van straling. Op deze pagina vertellen we er meer over.

De spelregels

Het toekomstige 5G maakt gebruik van radiogolven. Dat geldt ook voor eerdere generaties mobiele telecommunicatie zoals 2G, 3G en 4G. Voor deze communicatie wordt een bepaald deel van het spectrum aan radiogolven gebruikt. Hier is veel onderzoek naar gedaan en de overheid heeft spelregels opgesteld voor blootstelling.

De nieuwe 5G-frequenties liggen in hetzelfde deel van het spectrum als 2G, 3G, 4G en wifi-frequenties, en er gelden dan ook dezelfde blootstellingsnormen. Mobiele operators moeten hieraan voldoen.

Positie wetenschap en (inter)nationale overheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er ‘geen overtuigend wetenschappelijk bewijs’ dat radiogolven van base stations en draadloze wifi-netwerken en mobiele telefoons een negatief effect op de gezondheid hebben. Volgens een meerderheid van wetenschappers, ondersteund door de WHO, is er tot nu toe ook geen bewijs dat radiofrequenties van mobiele telefoons of base stations een extra risico zouden vormen voor kinderen. In Nederland heeft het Kabinet vergelijkbare opvattingen: zie de Kamerbrief over 5G en gezondheid van de Ministeries EZK en Medische Zorg en Sport. Voor bestaande en nieuwe antennes gelden veiligheids- en blootstellingslimieten. De blootstellingslimieten worden vastgesteld door een Internationale groep van onafhankelijke wetenschappers. Deze groep heet de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Nederland hanteert deze limieten op advies van de Raad van de Europese Unie.

De ICNIRP toetst met regelmaat of het nodig is de limieten aan te passen. Bijvoorbeeld aan de hand van uitkomsten van het internationale COSMOS onderzoek naar de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden. In Nederland wordt dit uitgevoerd door het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht (looptijd 30 jaar). Wat 5G betreft speelt enerzijds dat door 5G het dataverbruik zal toenemen en dus ook de blootstelling aan radiogolven. Anderzijds zullen radiogolven beter gericht kunnen worden, waardoor algemene blootstelling zal afnemen. Deskundigen verwachten dat deze effecten elkaar per saldo zullen opheffen. Meer informatie over 5G is te vinden bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Dit is een onafhankelijk informatiecentrum van en door het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’s, het Agentschap Telecom en ZonMw.

Positie en aanpak gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven volgt de opvattingen van de Nederlandse overheid, en steunt de spelregels die voor mobiele telecommunicatie zijn opgesteld. Ook is Gemeente Eindhoven overtuigd van de voordelen die 5G-toepassingen kunnen bieden voor de stad, haar inwoners en de leefomgeving. Daarom heeft zij eind maart 2019 een intentieverklaring getekend met VodafoneZiggo en Ericsson om nieuwe mogelijkheden samen te onderzoeken. Genoemde partijen hebben vervolgens samen het 5G Programma en de 5G Hub gestart.

De Gemeente wil zo voorloper zijn in de nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd streeft de Gemeente ernaar om invoering van 5G in dialoog met de eigen inwoners te doen. Wijkcoördinatoren van Eindhoven spelen hierin een belangrijke rol, evenals transparantie over de ontwikkelingen, onder andere via deze website. Ook heeft de gemeente met partijen afgesproken om zorgvuldig te toetsen of de eerste, nieuwe 5G installaties inderdaad voldoen aan alle blootstellingsnormen. Daarom is aan de TUe gevraagd om metingen te doen. De uitkomsten daarvan worden hieronder gedeeld.

Blootstellingsmetingen Eindhoven

Zoals afgesproken met de Gemeente Eindhoven worden bij de eerste nieuwe 5G antennes in de stad blootstellingsmetingen gedaan. De Technische Universiteit toetst of de gemeten veldsterktes binnen de geldende normen vallen.

Eindhoven blijft onder de norm

Eindhoven wil voorloper zijn op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en ziet veel voordelen van 5G. Niet alleen voor de stad, ook voor inwoners en de leefomgeving. Daarom testen we deze toekomstige technologie op de 5G HUB. We houden daarbij altijd rekening met de spelregels voor mobiele telecommunicatie. De gemeente Eindhoven toetst zorgvuldig of de nieuwe 5G-installaties aan alle normen voldoen, samen met de Technische Universiteit.

Uitslagen

Momenteel zijn de eerste 5G antennes geplaatst.
De meetresultaten van de Technische Universiteit kun je hieronder downloaden.

Locaties 5G antennes